Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Oddíl postranní lišty

Koupaliště

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Revize katastru

Nová budova ve stavební parcele (vedlejší stavba ke stavbě hlavní)

 1. K zápisu stačí ZPMZ – bez součinnosti vlastníka s KÚ  (na ZPMZ musí být důvod změny: pro zápis vedlejší stavby)
 2. Netýká se právnických osob a garáží, v tomto případě postupujeme jako u nové stavby

Nová stavba

 1. Geometrický plán (originál)
 2. Stavební úřad: a) vložit budovu do RUIAN nebo

b) originál nebo úředně ověřenou kopii:

- Kolaudace nebo

- pasportu nebo

- stavebního povolení (v tomto případě potřebuje vlastník formulář: prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena (tento formulář si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě nebo stáhnout na stránkách:https://www.cuzk.cz/getattachment/ca46a149-84e7-441e-87ed-061df7101bf5/Prohlaseni-vlastnika,-ze-nova-stavba-byla-dokoncen.aspx ) s úředně ověřeným podpisem

              pokud je vlastník pozemku jiný než vlastník stavby

- pokud byla stavba zahájena a první nadzemní podlaží bylo v terénu postaveno před 31.12.2013 je třeba dodat prohlášení všech vlastníků o samostatnosti stavby (s náležitostmi dle návodu pro správu katastru nebo doložit listiny o vlastnictví stavby)

- od 1.1.2014 musí mít pozemek a stavba stejného vlastníka nebo je nutné zřídit právo stavby

 1. Formulář: ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba - tento formulář si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě nebo stáhnout na stránkách: https://www.cuzk.cz/getattachment/2b29971f-e799-484b-a4a5-40cfceacdc2a/Ohlaseni-zmeny-udaju-o-pozemku,-jehoz-(soucasti-po.aspx

 

Změna obvodu budovy – přístavba

 1. Geometrický plán (originál)
 2. Stavební úřad - originál nebo úředně ověřenou kopii:
 1. Kolaudace nebo
 2. dokolaudace nebo
 3. pasportu nebo
 4. stavebního povolení nebo ohlášení (v tomto případě potřebuje vlastník formulář: prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena (tento formulář si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě nebo stáhnout na stránkách:

ČÚZK - Změna údajů o pozemku (cuzk.cz)

 1. s úředně ověřeným podpisem)
 1. Formulář: ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba (tento formulář si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě nebo stáhnout na stránkách: https://www.cuzk.cz/getattachment/2b29971f-e799-484b-a4a5-40cfceacdc2a/Ohlaseni-zmeny-udaju-o-pozemku,-jehoz-(soucasti-po.aspx

 

Změna obvodu budovy – část stavby ubourána (spadla)

 1. Geometrický plán (originál)
 2. Stavební úřad: vyjádření (potvrzení nebo sdělení), že část stavby byla odstraněna, dle GP
 3. Formulář: ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba (tento formulář si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě nebo stáhnout na stránkách:

https://www.cuzk.cz/getattachment/2b29971f-e799-484b-a4a5-40cfceacdc2a/Ohlaseni-zmeny-udaju-o-pozemku,-jehoz-(soucasti-po.aspx

 

Odstranění celé stavby

 1. Stavební úřad:
 1. vložit budovu do RUIAN nebo
 2. potvrzení o neexistenci (odstranění) stavby

Formulář: ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba (tento formulář si můžete vyzvednout na katastrálním úřadě nebo stáhnout na stránkách: https://www.cuzk.cz/getattachment/2b29971f-e799-484b-a4a5-40cfceacdc2a/Ohlaseni-zmeny-udaju-o-pozemku,-jehoz-(soucasti-po.aspx

 

 

Dokumentace ze stavebního úřadu k zápisu stavby dle let

 1. U stavby dokončené do 31.8.1956 povolení užívání stavby
 2. U stavby dokončené v období od 1.9.1956 do 30.9.1976 rozhodnutí o povolení k uvedení dokončené stavby do trvalého provozu (užívání)
 3. U stavby dokončené po 1.10.1976 a pravomocně povolené do 31.12.2006 kolaudační rozhodnutí
 4. U stavby jejíž výstavba byla zahájena po 1.1.2007 s výjimkou stavby pravomocně povolené do 31.12.2006
 1. Kolaudační souhlas nebo
 2. Kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončení stavby stavebnímu úřadu nebo
 3. Souhlas stavebního úřadu, že stavbu lze užívat nebo
 4. Rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení dokončené stavby k danému účelu užívání stavby, v němž stavební úřad vyjádřil souhlas s jejím užíváním nebo
 5. Úředně ověřená částečná kopie dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem
 1. U staveb dříve postavených, u kterých nelze doložit doklady podle písmene a), b) nebo c)
 1. Úředně ověřená částečná kopie dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem
 2. Úředně ověřená částečná kopie zjednodušené dokumentace stavby (pasport stavby) ověřená stavebním úřadem
 3. Rozhodnutí stavebního úřadu o dodatečném povolení stavby k danému účelu užívání stavby, v němž stavební úřad vyjádřil souhlas s jeho užíváním
 1. U stavby nepodléhající stavebnímu povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu postavené po 1.1.2007
 1. Rozhodnutí o umístění stavby nebo
 2. Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby nebo
 3. Územní souhlas nebo
 4. Potvrzení stavebního úřadu, že údaje o způsobu využití budovy (účelu užívání stavby) v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají vydanému regulačnímu plánu

 

 

 

 

Právní oddělení:  Bc. Irena Betášová  542 532 230

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Patička stránky