Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Oddíl postranní lišty

Koupaliště

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

VOLBY 2022

Volby do Zastupitelstev obcí  -  23. a 24. září 2022

 

K prokazování totožnosti voliče se ve volbách prokazuje platným občanským průkazem, nebo platným cestovním dokladem (typicky cestovním pasem) a státním občanstvím České republiky. Neprokázání těchto skutečností uvedenými doklady má za následek nemožnost hlasování.

Pozor: S účinností nového zákona o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.) byla zrušena možnost vydání časově omezeného občanského průkazu bez biometrických údajů k výkonu volebního práva.

 

Volič, který má zdravotní potíže a nebude moci vyjít do prvního patra, může odvolit i v přízemí obecního úřadu. Na chodbě obecního úřadu bude umístěný zvonek, po zazvonění voličem mu bude přinesena přenosná volební urna, do které odvolí. Prostor určený pro úpravu hlasovacích lístků bude předsíň obecního úřadu, ve kterém volič vloží do úřední obálky svůj upravený hlasovací lístek a následně jej vhodí do přenosné volební urny.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o odvolení do přenosné volební schránky. Je možné požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany, aby se přihlásili již před konáním voleb (tel. 545 227 567, 725 908 876).

 

Státní občan jiného členského státu EU může hlasovat, pokud splní tyto podmínky – má státní občanství jiného členského státu EU, nejpozději druhý den voleb tj. 24. září 2022 dosáhne věku 18 let, platným dokladem prokáže, že má povolený trvalý nebo přechodný pobyt v obci Řícmanice, nejpozději do 24. září 2022 do 16:00 hod. požádá na obecním úřadě o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (pokud o tento zápis již nepožádal).

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno – v naší obci tedy 7 kandidátů. Volič může vybírat a volit jednotlivé kandidáty z různých kandidátních listin (z toho důvodu jsou všechny kandidátní listiny na jednom hlasovacím lístku). Vybraní kandidáti tedy mohou být z různých politických stran a hnutí, nesmí být však označeno více než 7 kandidátů, při označení 8 a více kandidátů je celý hlas neplatný. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Volič může kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volby

Název Typ
Žádost o zápis do seznamu voličů do ep a žádost o přenesení údajů z dodatku doc doc
Informace pro občany jiných členských států EU docx docx

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Patička stránky