Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Oddíl postranní lišty

Koupaliště

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

VOLBY 2023

Volba prezidenta ČR  -  13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), 27. a 28. ledna (II. kolo) 

 

K prokazování totožnosti voliče se ve volbách prokazuje platným občanským průkazem, nebo platným cestovním dokladem (typicky cestovním pasem) a státním občanstvím České republiky. Neprokázání těchto skutečností uvedenými doklady má za následek nemožnost hlasování.

Pozor: S účinností nového zákona o občanských průkazech (zákon č. 269/2021 Sb.) byla zrušena možnost vydání časově omezeného občanského průkazu bez biometrických údajů k výkonu volebního práva.

 

Volič, který má zdravotní potíže a nebude moci vyjít do prvního patra, může odvolit i v přízemí obecního úřadu. Na chodbě obecního úřadu bude umístěný zvonek, po zazvonění voličem mu bude přinesena přenosná volební urna, do které odvolí. Prostor určený pro úpravu hlasovacích lístků bude předsíň obecního úřadu, ve kterém volič vloží do úřední obálky svůj upravený hlasovací lístek a následně jej vhodí do přenosné volební urny.

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o odvolení do přenosné volební schránky. Je možné požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany, aby se přihlásili již před konáním voleb (tel. 545 227 567, 725 908 876).

Hlasování na voličský průkaz - na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Žádost lze žádost podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (tato možnost bude spuštěna ve druhé polovině listopadu 2022). Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volby

Název Typ
Voličské průkazy docx docx
Žádost o zápis do seznamu voličů do ep a žádost o přenesení údajů z dodatku doc doc
Informace pro občany jiných členských států EU docx docx

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Patička stránky