Obec Řícmanice

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

VOLBY 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  -  8. a 9. října 2021

 

Hlasování na voličský průkaz 

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

O voličský průkaz lze žádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voličeVolič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021, na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Podání osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

 

 


 

 

 

Volby

Název Typ
Žádost o zápis do seznamu voličů do ep a žádost o přenesení údajů z dodatku doc doc
Informace pro občany jiných členských států EU docx docx
Žádost o vydání voličského průkazu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pdf pdf

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Vyhledávání

Oddíl postranní lišty

Novinky na e-mail

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Patička stránky